Vollversammlung 2014

fand am 6. und 7. Juli in Konstanz statt.

Zástupci členských měst se sešli na své valné hromadě v Kostnici.

Na jejím začátku schválili jednohlasně přijetí nového člena – města Žlutice.

Hlavní částí programu jednání byla účast Společenství na jubileu kostnického koncilu 2014 – 2018. Se zřetelem na rok 2015 a 600. pamětní den Jana Husa realizuje Společenství první část svého projektu“ Husitské kulturní stezky“, Stezku tolerance. Byla projednána úprava její webové stránky a jejího obsahu, překlady textů, symbol stezky, turistický balíček. Účastníci se dále zabývali postupem při přípravě druhé část stezky, Stezky porozumění, a byli informováni o projektu firmy Konzilstadt Konstanz Výlet do středověku. Akce je plánována na rok 2016. Výbor a jednatelka byli pověřeni jednáním s Konzilstadt Konstanz a upřesněním možností účasti.

Účastníci jednání byli informováni o průběhu Táborem organizované Bike Tour 2013, kterou Společenství finančně podpořilo, a o přípravě velkého putování po stopách Jana Husa z Krakovce do Kostnice v červenci 2015, které bude připravováno v Českém Brodě.

Pozornost byla dále věnována cestám zatraktivnění webové stránky Společenství (Facebook, Newsletter), schválena byla změna stanov, týkající se čerpání finančních prostředků, diskutována byla možnost přijímání nových členů i z jiných států.

 

Die Vertreter der Mitgliedstädte trafen sich zu ihrer Vollversammlung in Konstanz.

Am Anfang der Tagung wurde die Stadt Zlutice als neues Mitglied zugelassen.

Das hauptsächliche Thema der Tagung war die Teilnahme der Vereinigung an dem Jubiläum des Konstanzer Konzils. Im Bezug auf das Jahr 2015 und den 600. Gedenktag von Jan Hus realisiert die Vereinigung den ersten Teil ihres Projektes „Hussitische Kulturroute“, die Route der Toleranz. Es wurden die Gestaltung ihrer Webseite und ihres Inhaltes, der Übersetzungen der Texten, Symbol der Route, das touristische Paket besprochen. Die Teilnehmer beschäftigten sich ferner mit dem Vorgehen

Bei der Vorbereitung des zweiten Teils der Route, der Route der Verständigung, und wurden über das Projekt der Firma Konzilstadt Konstanz „Ausflug ins Mittelalter“ informiert. Diese Veranstaltung ist für das Jahr 2016 geplant. Der Vorstand und die Geschäftsstelle wurden beauftragt, Gespräche mit der Konzilstadt Konstanz zu führen und Möglichkeiten der Teilnahme zu präzisieren.

Die Teilnehmer wurden über die von Tabor organisierte Bike Tour 2013 informiert, die die Vereinigung finanziell förderte, und über die Vorbereitung der großen Wanderung auf den Spuren von Jan Hus aus Krakovec nach Konstanz im Juli 2015. Die Pilgerfahrt wird in Cesky Brod vorbereitet. Die Aufmerksamkeit wurde weiter den Möglichkeiten der Erhöhung der Attraktivität der Webseite der Vereinigung, es wurde eine Änderung in der Satzung (Verfügung mit finanziellen Mitteln) gebilligt, diskutiert wurde die Möglichkeit der Aufnahme der neuen Mitglieder auch aus anderen Ländern.

Senden Sie es weiter
Sagen Sie es Ihren Freunden